Kullanım Sözleşmesi

Tanımlar

doktoruz.com : www.doktoruz.com alan adı ve bu alan adına bağlı tüm alt alan adları ile birlikte hizmet veren internet sitesidir.

Üye : doktoruz.com üyelik formunu doldurmuş ve ardından kendisine gönderilen doğrulama e-postasındaki bağlantıyı takip ederek üyeliğini aktifleştirmiş kişidir. doktoruz.com'a giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

Madde - 1 Taraflar

1.1 - İşbu Dokotoruz Kullanım Sözleşmesi, www.doktoruz.com internet sitesinin sahibi, Eski Cami Mh, Hükümet Cd. No:26 Süleymanpaşa / Tekirdağ adresinde mukim Sadık Basan (Bundan böyle "doktoruz.com" olarak anılacaktır) ile www.doktoruz.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye") arasında akdedilmiştir.

1.2 - Kullanıcı, Websitesi'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

Madde - 2 Sözleşmenin Konusu

2.1 - İşbu Sözleşme’nin konusu, doktoruz.com’un sahip olduğu internet sitesi www.doktoruz.com’dan Üye’nin yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.

2.2 - doktoruz.com, bu Sözleşmenin içerdiği şartları websitesinin içeriğindeki değişiklikler, sunulan hizmetlerde oluşan güncelleme, yeni hizmet sunumu yahut buna benzer sebeplerle kısmen veya tamamen güncelleme yahut değiştirme hak ve yetkisini haiz olup bu gibi hallerde Kullanım Sözleşmesi doktoruz.com üzerinden üyeye güncel haliyle ve bilgilendirme yapılarak sunulacaktır.

2.3 - Üye, doktoruz.com'un bu bende konu şekilde yaptığı değişiklikleri veya güncellemeleri; doktoruz.com tarafından kendisine doğrudan bilgilendirmede bulunulmuş olması veya değişikliklerin yahut güncellemelerin vukuundan sonraki bir tarihte websitesine erişim sağlaması veya buradaki herhangi bir içerikten doğrudan veya dolaylı şekilde yararlanmış olması halinde haberdar edilmediğini yahut mezkur değişikliklerin kendisine tatbikinin mümkün olmadığını / olmayacağını iddia, talep veya beyan edemez.

Madde - 3 Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

3.1 - Üyelik, Websitesi'nin ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen kişi tarafından Websitesi'ne üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve kendisine gönderilen doğrulama e-postasındaki bağlantının takibi ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

3.2 - doktoruz.com'a üye olabilmek için, reşit olmak ve doktoruz.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, doktoruz.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin doktoruz.com kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, doktoruz.com üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

Madde - 4 Hak Ve Yükümlülükler

4.1 - Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1.a - Üye, üyelik prosedürünü yerine getirirken, doktoruz.com'un hizmet'lerinden faydalanırken ve doktoruz.com'daki hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanım Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüteder.

4.1.b - Üye, Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, doktoruz.com'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple doktoruz.com'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.c - Üye'lerin doktoruz.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye'lerin sorumluluğundadır. Üye'lerın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye'lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden doktoruz.com'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

4.1.d - Üye'ler, doktoruz.com dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. doktoruz.com, Üye'ler tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.1.e - Üye, doktoruz.com'un yazılı onayı olmadan, Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.1.f - Üyeler doktoruz.com üzerinde doktoruz.com'un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde doktoruz.com'un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 - doktoruz.com'un Hak ve Yükümlülükleri

4.2.a - doktoruz.com, websitesinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye'lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Üye'ler da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. doktoruz.com, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. doktoruz.com'un Üye tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Üye derhal yerine getirir. doktoruz.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye'ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Üye sorumlu olur.

4.2.b - doktoruz.com, doktoruz.com üzerinde sağlanan hizmetler ile ilgili olarak Üye'ler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

4.2.c - doktoruz.com, Üyeler arasında doktoruz.com üzerinden gerçekleşen ve doktoruz.com'un işleyişine ve/veya Kullanım Sözleşmesine ve/veya doktoruz.com'un genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve doktoruz.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Üye'nin üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

Madde - 5 Ücretlendirme ve Ödeme

5.1 - doktoruz.com üzerinde sunulan içeriklerin bir kısmı ücretli ve bir kısmı ücretsiz olabilir. İçeriklerden hangisinin, hangi şekilde, hangi süre boyunca, ne şekilde ücretlendirileceğini veya ücretsiz sunulacağını belirleme hak ve yetkisi doktoruz.com'a aittir. doktoruz.com websitesindeki veya site üzerinden erişim sağlanan her nevi yayın, içerik ve diğer unsurlardan ücretsiz olanların, doktoruz.com'un kararıyla veya doktoruz.com'un ilgili İçeriğin temininde işbirliği yaptığı kişi veya kurumların taleplerinin neticesinde daha sonra ücretli şekilde sunulması mümkündür. Ücretli şekilde sunulan içeriklerin de aynı şekilde daha sonra daha düşük ücretle veya ücretsiz şekilde sunulmasına dair karar alma yetkisi doktoruz.com'a aittir. doktoruz.com bu şekilde bir değişikliğin söz konusu olması halinde Üye'yi doktoruz.com üzerinden yeterli zaman zarfı boyunca kalıcı olacak şekilde bilgilendirir.

5.2 - doktoruz.com üzerinden yapılan her nevi Üye işlemi ve bunların varsa işlem bedelleri Üye'nin tasarruf ve sorumluluğundadır.

5.3 - Üye doktoruz.com'da sunulan ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir. Üye'nin bu ödeme alternatifi seçeneğin tabi olduğu teknik ve prosedürel kurallara uygunluğunu sağlama mükellefiyeti kendisine aittir.

5.4 - Üye'nin bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemleri doktoruz.com ara yüzü üzerinden banka ve Üye bilgisayarı arasında gerçekleşmekte olup bu işlemlere ilişkin doktoruz.com tarafından sunulan hizmet burada açıklanan ile sınırlıdır.

5.5 - Üye'nin tüm kredi kartı ve kişisel bilgileri, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, Üye'nin internet üzerindeki dolaşımlarında herhangi bir şekilde bu bilgilerin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir.

5.6 - doktoruz.com'un sunduğu ücretli hizmetlerden, Üye anında yararlandığı ve bazı hizmetlerin özellikle belirli zamanlarda değerli olması dolayısıyla, ödenen ücretin geri iadesi söz konusu değildir.

Madde - 6 Gizlilik

6.1 - doktoruz.com, Üye'lere ilişkin bilgileri, işbu websitesinde yer alan Gizlilik Politikası’ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. doktoruz.com, Üye'lere ait gizli bilgileri, Kullanım Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikası'nda belirtilenin aksine kullanmayacaktır.

Madde - 7 Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

7.1 - İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Tekirdağ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.